Dnia 10.02.2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.

 

Z powodu braku kworum w pierwszym terminie o godzinie 18, zgodnie ze Statutem, wyznaczono drugi termin o godzinie 18.30, na który przybyło 21 osób.

Walne Zebranie dokonało zmian w Statucie Stowarzyszenia, a także zatwierdziło Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczył Wiesław Wójcik, a porządek obrad był następujący:

  • Otwarcie Zebrania.
  • Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  • Potwierdzenie prawidłowości i zdolności Zebrania do podejmowania wiążących uchwał, przyjęcie porządku obrad.
  • Powołanie Komisji: Mandatowo- Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
  • Zatwierdzenie Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
  • Przedstawienie proponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura, do podjęcia przez Walne Zebranie.
  • Dyskusja.
  • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków ze swojej pracy - podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie zatwierdzonych zmian w Statucie,
  • Wolne wnioski, sprawy różne.
  • Zakończenie obrad.