W dniach 18 listopada- 2 grudnia br. przeprowadziliśmy pierwsze nabory wniosków w ramach nowej perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020). Nabory prowadzone były jednocześnie w pięciu zakresach temetycznych: "Inicjatywy społeczne w formie zajęć, szkoleń i warsztatów", "Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD", "Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych" oraz "Rozwój przedsiębiorczości, w szczególności bazującej na OZE, kluczem do sukcesu", i "Mój biznes- utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro".

Wszystkie wnioski, które wpłynęły do Biura LGD poddane zostaną ocenie Rady Stowarzyszenia, zgodnie z Procedurą oceny wniosków, wyboru operacji, ustalania kwot wsparcia oraz kryteriów wyboru i procedury ich zmian, dostępnej w menu bocznym witryny.