Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Plan włączenia społecznego i terminy spotkań z mieszkańcami

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura obejmuje zasięgiem obszar 6 gmin powiatu otwockiego. Przygotowując Lokalną Strategię Rozwoju obszaru, powołany zostanie Zespół ds. opracowania LSR. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele gmin oraz osoby wyrażające wolę na uczestniczenie w pracach Zespołu, które reprezentują sektor gospodarczy, społeczny oraz publiczny. Spotkania Zespołu będą się odbywały cyklicznie min. raz na miesiąc. Spośród osób wchodzących w skład zespołu ds. opracowania LSR zostanie wybrany Koordynator, który będzie wytyczał kierunki pracy całej grupy, będzie porządkował plan pracy, wyznaczał zadania pomiędzy poszczególne osoby oraz będzie odpowiedzialny za całkowite koordynowanie i stworzenie strategii. Każde spotkanie zespołu zostaje udokumentowane w postaci listy obecności oraz protokołu ze spotkania. Powstaną również konkretne opracowania i dokumenty, które będą stanowiły integralny element LSR.

Podczas spotkań omawiane będą kierunki działania, harmonogram konsultacji, opracowywane będą materiały niezbędne do diagnozy obszaru. Przygotowane materiały będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje z mieszkańcami obszaru zostaną przeprowadzone w każdej gminie, zaplanowano minimum jedno spotkanie w każdej gminie. Spotkania odbywać się będą już od początku września. Partycypacyjny charakter spotkań (osiągnięty dzięki zastosowaniu pracy twórczej: m.in. analiza SWOT, burza mózgów lub praca przy zastosowaniu drzewa problemów) pozwoli na wyznaczenie kierunków działania stowarzyszenia w nowym okresie programowania. W celu zapewnienia jak najpełniejszego udziału mieszkańców, przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rolników oraz wszelkich grup interesów, harmonogramy spotkań wraz z zaproszeniem będą przekazywane za pośrednictwem stron internetowych gmin oraz stowarzyszenia. Informacje będą również przekazywane za pośrednictwem kampanii prowadzonej w mediach społecznościowych – Facebook. Niezależnie od przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych, lokalna społeczność będzie mogła wyrazić swoją opinię za pośrednictwem poczty elektronicznej (mail biura) lub kontaktu osobistego z pracownikami biura LGD Natura i Kultura. Ponadto na stronie internetowej stowarzyszenia - www.naturaikultura.pl zostanie stworzona specjalna zakładka poświęcona opracowaniu LSR i na bieżąco będą zamieszczane informację o działaniach Zespołu i etapach przygotowania LSR.

Terminy spotkań


Dzisiaj jest: 30 Maj 2023
Imieniny : Joanna, Feliks, Ferdynand

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
705
Odsłon artykułów:
1403979