Prezentujemy Państwu aktualne zestawienie rzeczowo- finansowe  operacji realizowanych przez LGD Natura i Kultura oraz informację o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

L.p.

Wyszczególnienie zakresu zadań planowanych do realizacji

Koszt (zł)

I.

Koszty bieżące związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii *

 1 757 500,00

II.

Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków**

 190 000,00

Razem

 1 947 500,00

*Art. 35 ust. 1,pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR

**Art. 35 ust.1,pkt e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR

 

 Wykorzystanie środków finansowych na wsparcie funkjonowania LGD:

- w 2016 roku

Wyprzedzające finansowanie

Aktywizacja            7 940,62 zł

Bieżące                105 742,80 zł

- w 2017 roku

Wyprzedzające finansowanie

Aktywizacja          11 737,30 zł

Bieżące                276 618,08 zł

- w 2018 roku

Wyprzedzające finansowanie

Aktywizacja          14 311,86 zł

Bieżące                262 278,69 zł